Faktura VAT marża

Rozliczenie podatku w systemie marża mogą stosować podatnicy świadczący usługi w zakresie turystyki oraz dostawcy towarów używanych. Na czym polega faktura VAT marża?

Ta specyficzna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, iż podstawą opodatkowania jest marża, rozumiana jako różnica pomiędzy należnością, którą uiszcza kupujący a ceną nabycia produktu przez [zbywcę|, pomniejszoną o wartość podatku. Zbywca odprowadza jedynie podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Tę specyficzną procedurę mogą stosować m.in. płatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Towary używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po ich naprawie.

Rozliczanie systemem VAT marża jest możliwe, gdy towary używane zostały zakupione od podmiotu:


- będącego zarejestrowanym płatnikiem VAT, a dostawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT,
- będącego płatnikiem VAT, w wypadku opodatkowania tejże dostawy w systemie VAT marża,
- niebędącego zarejestrowanym płatnikiem podatku od wartości dodanej,
- niebędącego zarejestrowanym płatnikiem VAT

Do zakupionych przez płatnika produktów używanych, jeśli podlegały opodatkowaniu marżą, nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. W wypadku zaś eksportu produktów dokonywanego przez płatnika, który stosuje opodatkowanie marżą, marża podlega opodatkowaniu stawką 0 %. Podatnik stosujący opodatkowanie marżą nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy produktów, w wypadku gdy opodatkowaniu podlega marża. Faktura ta, musi być oznaczona jako „ Faktura VAT marża”. Nie zawiera ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. W fakturze wpisuje się wyłącznie należność ogółem wyrażoną cyframi i słownie, imię, nazwisko, bądź nazwę sprzedawcy, adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, nazwę produktu lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych produktów lub rodzaj wykonanych usług. Poza kwestią odliczenia VAT-u faktura VAT marża rządzi takimi samymi prawami jak pełna faktura VAT 22%.