Zwrot VATu

Płatnik podatku, który w przeciągu ostatnich 3 m-cy ewidencjonował sprzedaż (wykonywał czynności obłożone podatkiem), w kolejnym okresie rozliczeniowym może starać się o zwrot VATu lub jego części za określone produkty albo świadczenia. W wyżej wymienionym przypadku kwotę podatku należnego pomniejsza się o kwotę podatku naliczonego. Po takiej czynności zostaje kwota do opłaty lub nadwyżka, które można:

Przenieść na kolejny okres rozliczeniowy,
Uzyskać zwrot


By otrzymać zwrot podatku, płatnik podatku powinien sporządzić specjalny wniosek, na zasadzie którego adekwatny płatnikowi urząd skarbowy zasądza, czy niniejszy zwrot przysługuje.

Czas ewentualnego oddania podatku należy obliczać od dnia złożenia w odpowiednim urzędzie deklaracji. Jest to:

60 dni w sytuacjach ponaglonych (podatek płacony był za produkty sezonowe lub które nie przekraczają granicy 22% stawki podatku VAT lub też produkty sprzedawane były za granicę),
180 dni w normalnych sytuacjach


Podatnik winien przechowywać wszystkie rachunki a także księgi rozliczeniowe, by mieć możliwość udokumentować przysługujący mu zwrot podatku VAT. Należy pamiętać, że kierownik odpowiedniego płatnikowi urzędu skarbowego, ma możliwość zarządzić inspekcję, która będzie miała na celu ustalenie poprawności przedstawianych przez podatnika oświadczeń. W tym celu, ma on możliwość także przedłużyć czas czekania na zwrot podatku do końca procesu ustalającego jego prawdziwość. O ile nie zostaną ukazane żadne uchybienia, zwrot podatku należy się płatnikowi wraz z odsetkami prolongacyjnymi. Dzieje się tak zarówno w ww. przypadku, jak i sytuacji rozłożenia zwrotu na raty. W sytuacji krótszego czasu oddania podatku, niż urzędowo przyznany, odsetki nie przysługują podatnikowi.

Jeżeli płatnik otrzymał zwrot podatku za towar, który był sprzedany za granicę, a powróciła do niego całość albo jego część, będzie on zmuszony oddać oddany mu podatek odpowiedniemu urzędowi skarbowemu w czasie 14 dni, od daty przekroczenia przez towar granicy naszego kraju. Gdy tego nie uczyni w ww. czasie, od sumy podatku liczone będą odsetki ustawowe, które wzrastać będą z każdym dniem.